آزمایشات شیمیایی خاک و آب

  

       ·        تعیین PH 

      ·        تعیین سختی کل آب

 

      ·        تعیین هدایت الکتریکی

     

      ·        تعیین سولفات

     

      ·        تعیین کلر

     

      ·        تعیین کلسیم 

 

      ·        تعیین منیزیم

     

      ·        تعیین سدیم

     

      ·        تعیین پتاسیم

     

      ·        تعیین کربنات وبی کربنات

     

      ·        تعیین مقدار کل املاح محلول

     

      ·        تعیین مقدار گچ در خاک

     

      ·        تعیین مقدار آهک در خاک

     

      ·        تعیین مواد آلی موجود در خاک

     

      ·        و سایر آزمایشات  مورد درخواست