آزمایشات فیزیک و مکانیک خاک و سنگ

 

     ·        آزمایش سه محـــوری زهکشی شده یا زهکشـی نشــده  (UU-CU-CD) 

·        آزمایش برش مستقیم ( سریع یا کند )

 

·        آزمایـــش تعییـــن ضریب نفوذپذیری ( با پتانسیل ثابت یا افتان)

 

·        آزمایش ادومتری

 

·        آزمایش تحکیم بزرگ مقیاس (Row Consolidation )

 

·        آزمایش تعیین توان  باربری کالیفرنیایی خاک (CBR)

 

·        آزمایش تعیین مقاومت تک محوری خاک

 

·        آزمایش تعیین وزن مخصوص فضایی و جامد خاک و تعیین  درصد جذب آب

 

      ·    آزمایش دانه بندی مکانیکی ، هیدرومتری ساده و هیدرومتری مضاعف

 

     ·        آزمایش تعیین حدود آتربرگ (LL-PL-PI)

 

     ·        آزمایش تعیین واگرایی خاک ( پین هول )

 

     ·        آزمایش سه محوری سنگ

 

     ·        آزمایش برش سنگ

 

     ·        آزمایش تعیین مقاومت فشاری و مدول الاستیسیته و نسبت پواسون نمونه های سنگ و بتن

 

     ·        آزمایش دوام سنگ

 

     ·        آزمایش تعیین افت وزنی در برابر سولفات سدیم و سرما و گرما

 

     ·        آزمایش تعیین مقاومت کششی سنگ ( برزیلین )

 

    ·       آزمایش تعیین مقاومت سنگ به روش بار نقطه ای

 

           و سایر آزمایشات مورد درخواست