حفاری ژئوتکنیک و آزمایشات صحرایی

 

 

  ·        حفـــر گمانـه هـای شناسایـــی بااستفاده از دستگاههای  حفار روتاری، ضربه ای و یا به طـــریقه دستـی

       به منظور تعیین خصوصیات ژئوتکنیکی محل

 

  ·        انجام عملیات تزریق جهت آب بندی لایه های عمقی

 

  ·        تهیه نمونه های دست خورده ودست  نخورده خاک

 

  ·        تهیه نمونه های سنگ از اعماق مختلف 

 

  ·        انجام آزمایشات صحرایی دراعماق مختلف

 

  ·        آزمایشات ژئوفیزیک و ژئوسایزمیک

 

  ·        و سایر آزمایشات مورد درخواست