محاسبات فنی و تهیه گزارش مهندسی

 

   

   ·        تعییــن میزان نشست آنی و تحکیمی وظرفیت باربری مجاز شالوده های

 

    ·    منفرد ، نواری و گسترده در اعماق مختلف

 

   ·        تعییـــــن شیب مطمئن خاکبرداری و خاکریز

 

   ·        تهیه گزارشات زمیــــن شناســــی ولرزه شناسی منطقه مورد مطالعه

 

   ·        تهیه لاگ گمانه ها و ارائه نتایج آزمایشات و تفسیر آنها

 

   ·        آنالیز و طرح انواع پی های منفرد ، نواری و گسترده

 

   ·        آنالیز و طرح انواع سازه های نگهبان

 

   ·         تعیین ضریب الاستیسیته و عکس العمل خاک برای اعماق مختلف

 

   ·        ارائه ضرایب مورد نیاز جهت محاسبه دیوار حائل ،

       

          شیب گود برداری و طراحی انواع شالوده ها

 

   ·        بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک

 

   ·        توصیه در مورد نوع سیمان مصرفی بتن با توجه به خصوصیات

  

          شیمیایی آب ، خاک ومصالح سنگی