بررسی صلاحیت مصالح و کنترل عملیات خاکی

 

 

      

     ·        نمونه برداری از مصالح خاک و سنگ جهت بررسی صلاحیت لایه های روسازی

 

     ·        انجام آزمایشات تعیین صلاحیت لایه های اساس و زیراساس و ساب گرید

 

     ·        تعیین درصد تراکم لایه های روسازی در محل

 

     ·        استقرار آزمایشگاه مقیم و نظارت بر اجرای عملیات خاکی

 

     ·        و سایر آزمایشات مورد درخواست