طرح کنترل مخلوطهای آسفالتی

 

  ·       طرح مخلوط های آسفالتی سرد و گرم


  ·       آزمایشات تجزیه آسفالت ( دانه بندی، درصد شکستگـی ، درصد قیر و درصد فضای خالی آسفالت )


  ·       نمونه برداری از آسفالت ساخته شده و تهیه نمونه های مارشال


  ·        آزمایش تعیین مقاومت مارشال


  ·        تعیین استحکام دانسیته و روانی نمونه های مارشال


  ·        تعیین درصد فضای خالی و درصد  تراکم آسفالت


  ·        مغزه گیری از آسفالت سخت شده و انجام آزمایشات لازم بر روی آنها


  ·        تعیین ضخامت و درجه حرارت آسفالت در محل


  ●    و سایر آزمایشات مورد درخواست

 

·