طرح بتن و کنترل عملیات بتنی

 

     ·         تعیین طرح اختلاط بتن کارگاهی و آزمایشگاهی و ساخت نمونه های آزمایشی

 

     ·        نمونه گیری و تعیین کارایی بتن ( اسلامپ)

 

     ·        تعیین مقاومت فشاری نمونه های مکعبی و استوانه ای بتن

 

     ·        تعیین مقاومت فشاری بتن بدون تخریـــب توسط چکش اشمیت

 

     ·        تهیه مغزه  از بتن سخت شده و تعییـــن مقاومت آن

 

     ·        تعیین میزان مقاومت کششی آرماتـــــورو مطالعات مربوط به آن  

 

     ·        استقرار آزمایشگاه مقیم و نظارت بر اجـرای عملیات بتنی

 

     ·        و سایر آزمایشات مورد درخواست